حمل کاشی سنتی خام باعث خوش شانسی می شود

مقاومت در برابر سایش

تعریف/توضیحات: مقاومت کاشی سنتی خام سایش نشان دهنده مقاومت است که سطح مخالف اقدامات سایش در ارتباط با حرکت بدن ، سطوح یا مواد در تماس با آن است.

اثرات اقدامات ساینده می تواند از دو نوع باشد:
• حذف مواد از سطح ، که بنابراین به تدریج مصرف می شود.
• تغییر خصوصیات زیبایی شناسی خود سطح ، با از دست دادن درخشش ، تغییر سایه کروماتیک و غیره.

اینها اثرات متفاوتی هستند ، نه همیشه همزمان و اغلب با همبستگی همبستگی ندارند: به این معنا که ، به عنوان مثال ، حذف قابل توجه مواد روی سطح همیشه و لزوماً با وخامت جدی زیبایی شناسی همراه نیست و برعکس. با این حال ، تأکید بر یک جنبه بسیار مهم مفید است: صرف نظر از اثرات زیبایی شناسی فوری ، به طور کلی حذف مواد باعث ایجاد تضعیف ساختاری خاصی از سطح می شود و منجر به ظاهر تخلخل و میکرو فسورازیونی می شود که حتی در صورت عدم نامرئی اگر نه به میکروسکوپ ، آنها همچنین نقاط حمله سرسخت برای خاک ، باقیمانده ها و غیره را ارائه می دهند.

روش اندازه گیری: EN ISO 10545 قسمت 6 برای کاشی های غیر زرق و برق ؛ EN ISO 10545 قسمت 7 (روش) برای کاشی های لعاب. آنها دو روش مختلف هستند ، زیرا تأثیر سایش به ترتیب متفاوت است. در مورد کاشی های ناشناخته ، حجم برداشته شده در شرایط سایش خاص (سایش عمیق) اندازه گیری می شود. کاشی از همه مقاوم تر در نظر گرفته می شود ، حجم مواد حذف شده پایین تر است. برای کاشی های لعاب دار ، یک فرآیند سایش سطح با افزایش شدت ایجاد می شود ، و ارزیابی اثرات متعاقب آن با استفاده از یک معاینه بصری در شرایط مشاهده مشخص انجام می شود. بسته به نتیجه این مشاهدات ، طبقه ای از مقاومت سایش به کاشی اندازه گیری شده اختصاص می یابد (کلاس 0 ، I ، II ، II ، IV ، V ، به ترتیب در حال رشد مقاومت). باید تأکید کرد که کلاس مقاومت PEI V به کاشی ها اختصاص داده می شود که علاوه بر برجسته نکردن اثرات بصری پس از سایش ، نشان می دهد که آنها مقاومت کافی در برابر لکه ها را حفظ می کنند و بنابراین پاکسازی کافی است.

همبستگی با سایر خصوصیات: مقاومت به سایش به سختی و فشرده بودن لایه سطح بستگی دارد. فرآیند سایش از نزدیک با رفتار به حمله شیمیایی و لکه ها مرتبط است.
الزامات: حداقل الزام قابل قبول برای کلاس PEI وجود ندارد: نشانگر کلاس باید به طراح خدمت کند تا کاشی را به درستی مشخص کند که برای استفاده از علاقه مورد استفاده قرار می گیرد (یک محصول مقاومت کم – کلاس برای PEI I – می تواند در نظر گرفته شود مناسب برای کف اتاق خواب ، اما مطمئناً برای کفپوش خارجی نیست). در مورد حجم ساییده – در مورد کاشی های ناشناخته –