فروش روز سوسیس فرانکفورتر و دودی سولیکو

فروش روز سوسیس فرانکفورتر و دودی سولیکو از زمان سفارش تا ارسال زمان کمی را برده و بنابراین میزان تعلل و فساد کاهش خواهد یافت.
فرآیند تولید سوسیس یا کالباس مرغ بسیار سخت تر از استفاده از گوشت گوساله است زیرا در زمانی که گوشت گوساله درون میکسر ریخته می شود استخوان ندارد و بنابراین یک مرحله نسبت به تولید مرغ جلوتر است.
در این حالت به راحتی مخلوط شده و بنابراین زمان کمتری را صرف می کند. اما هنگامی که مرغ وارد چرخه تولید می شود لازم است از استخوان جدا شده که این کار توسط دستگاه سپراتور صورت می گیرد و زمان بیشتری برای تولید سوسیس و کالباس صرف می شود و برا یهمین این فرآیند سخت تر به نظر می رسد.

منبع: فروشگاه لبنیات ایران