نمایندگی پخش انواع سوسیس پپرونی پاباس

نمایندگی پخش انواع سوسیس پپرونی پاباس قیمت های خود را کاهش داد.
فلفلی یا پپرونی به طعم یک سوسیس گفته می شود که نوع خاصی از آن را رقم زده است. سوسیس پپرونی در معرض هوا خشک می شود و همچنین نیاز به پختن نداشته و به صورت خام و آماده خورده می شود.

برای هم وطنان جنوبی که علاقه ی زیادی به مصرف سوسیس دارند می تواند مناسب باشد و آن را می توان از روی میزان بالای خرید و فروش این محصول در مناطق جنوبی تشخیص داد.
میزان زیاد فلفل قرمز و سیاه آن را متمایز کرده که به گوشت گاو به کار رفته در آن اضافه می شود.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران